Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu www.czkoupelna.cz jež provozuje společnost:

ALVIDA s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČ: 04667948
DIČ: CZ04667948
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91300

Adresa provozovny a doručování:

ALVIDA s.r.o., czkoupelna.cz,
Gajdošova 84, 61500 Brno
Telefon: +420 775 471 060, +420 604 229 970
E-mail: info@czkoupelna.cz

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:

 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.
 • Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.

2. Jaká je záruční doba?

 • U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba.
 • Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost poskytována.
 • Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

 • V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.
 • U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.
 • Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 • U použitého zboží máte nárok pouze na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli;
 • jste vadu sami způsobili;
 • uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho užíváním ;
 • vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.
 • u věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
 • Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci (vadě zboží) informujte e-mailem na info@czkoupelna.cz.
 • do zprávy o reklamaci popište vadu zboží, ideálně přiložte fotografii či video
 • dále rozhodneme (podle typu vady atd.), jakým způsobem budeme reklamaci vyřizovat (opravou na místě, opravou v servisním středisku, výměnou zboží)
 • pokud se dohodneme na zaslání zboží zpět, doručíte zboží na adresu naší provozovny
 • NEZASÍLEJTE reklamované nebo vrácené zboží na naši provozovnu bez předchozího oznámení a dohody (viz. výše) !!
 • Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
 • Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
 • Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.
 • V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.1.2022.